Antex electronic XM-3000 Stereo System User Manual


 
(Deliver Rap, Rhapsody, and Rock all at the same time)
......ddooiinngg tthhee wwoorrkk ooff tthhrreeee..
OOnnee aauuddiioo ssaatteelllliittee rreecceeiivveerr......